Om vår försäkring

Uddared III (UIII) har tecknat en samfällighetförsäkring i If som omfattar
- Egendom, Avbrott
- Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Förmögenhesbrott, Ledningens ansvar
- Olycksfall
Egendomsförsäkringen omfattar våra garagebyggander och kvartersstugor och gäller för
- Brand - Vatten - Inbrott, stöld och skadegörelse samt rån och överfall
- Elfenomen, blixtnedslag och strömavbrott
- Annan skadehändelse
- Glas- och skyltskada - Naturskada och dammgenombrott
Ansvarighetsförsäkringen gäller
- ansvarighetsförsäkring för UIII-styrelsen
- ansvarighetsförsäkring för de 14 by-styrelserna

Du kan också närmare studera försäkringbrevet
och de detaljerade försäkringsvillkoren

 

Regler för ersättning vid skada (enl styrelsemöte 170504)

Garagebyggnader och kvartersstugor ägs av respektive bysamfällighet.

All mark i byarna ägs av UIII men förvaltas av respektive bysamfällighet.

Skador på byggnaderna (t ex garageportar och mellanväggar) täcks av den gemensamma försäkringen.
Självrisken, som ska betalas av bysamfälligheten, är dock ganska hög (5.000:-)
och det kan vara idé att undersöka alternativa lösningar innan man använder If-försäkringen.

Skador på eller förlust av föremål som förvarats i garaget täcks normalt av den privata hemförsäkringen.
Man bör kontrollera med sitt försäkringsbolag att garaget ingår och teckna en tilläggsförsäkring som så inte är fallet.
Olika bolag kan ha lite olika regler.

Skada (t ex påkörd garageport) orsakad av ett känt fordon regleras av fordonets trafikförsäkring.
Är fordonet okänt kan man få ersättning via Trafikskadefonden, där självrisken är ca 2.300:-.