Om vår försäkring

Uddared III (UIII) har tecknat en samfällighetförsäkring i If som omfattar
- Egendom, Avbrott
- Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Förmögenhesbrott, Ledningens ansvar
- Olycksfall
Egendomsförsäkringen omfattar våra garagebyggander och kvartersstugor och gäller för
- Brand - Vatten - Inbrott, stöld och skadegörelse samt rån och överfall
- Elfenomen, blixtnedslag och strömavbrott
- Annan skadehändelse
- Glas- och skyltskada - Naturskada och dammgenombrott
Ansvarighetsförsäkringen gäller
- ansvarighetsförsäkring för UIII-styrelsen
- ansvarighetsförsäkring för de 14 by-styrelserna

Här kan du studera hela försäkringsbrevet (95 sidor!)

 

Regler för ersättning vid skada (enl styrelsemöte 170504)

Garagebyggnader och kvartersstugor ägs av respektive bysamfällighet.

All mark i byarna ägs av UIII men förvaltas av respektive bysamfällighet.

Skador på byggnaderna (t ex garageportar och mellanväggar) täcks av den gemensamma försäkringen.
Självrisken, som ska betalas av bysamfälligheten, är dock ganska hög (5.000:-)
och det kan vara idé att undersöka alternativa lösningar innan man använder If-försäkringen.

Skador på eller förlust av föremål som förvarats i garaget täcks normalt av den privata hemförsäkringen.
Man bör kontrollera med sitt försäkringsbolag att garaget ingår och teckna en tilläggsförsäkring som så inte är fallet.
Olika bolag kan ha lite olika regler.

Skada (t ex påkörd garageport) orsakad av ett känt fordon regleras av fordonets trafikförsäkring.
Är fordonet okänt kan man få ersättning via Trafikskadefonden, där självrisken är ca 2.300:-.

 

Rutin för skadeanmälan (Gäller fr o m 2020-03-25)

För att vi kunna ha kontroll på vilka skador som drabbar området i form av inbrott, inbrotssförsök
eller andra typer av skadegörelse i garage eller kvartersstugor måste vi ha en rutin som alla följer.

Det är också viktigt med denna samordning eftersom skador som inträffat vid samma tillfälle,
t ex en viss natt, men i flera olika byar ska hanteras som ett enda skadefall
vilket gör att vi drabbas av bara en självrisk om 5.000:-

* Det ska finnas en eller två personer i bystyrelsen (skadeansvarig) som ska hantera skadeanmälan.

* Den som upptäcker en skada skall rapportera till skadeansvarig.
  Skadeansvarig informerar vid behov övriga i bystyrelsen.

* Byn ordnar med beskrivning av skadan, inklusive bilder om det är möjligt
  och gör en polisanmälan.

* Polisens svar på anmälan och övrig dokumentation skickas av byns skadeansvarig
  till sekreteraren i UIII: bengt.ogren@gmail.com,
  som ställer samman med ev skador i andra byar och gör skadeanmälan till If.

* Om skadan/skadorna bara avser en by sköter byns skadeansvarig fortsättningsvis
  kontakterna med If tills ärendet är slutbehandlat
  och rapporterar sedan till UIIIs sekreterare hur resultatet blev.

  Är det flera byar inblandade sköts kontakterna med If i första hand
  av UIIIs sekreterare.