Uddared III, va' e' de'? Jo, DU själv!

Sidan senast uppdaterad 2017-09-13
Vare sig du nyligen köpt hus i Uddared eller har bott här ända sedan området var nytt i mitten av 70-talet är du naturligtvis medveten om områdets fördelar: naturskönt läge med svamp- och bärskog inpå knuten, barnvänligt, skola och dagis inom promenadavstånd, bra kommunikationer till Göteborg och Alingsås, utbyggd service i både Floda och Lerum osv.

Du vet säkert också att du som ägare av ett hus i Uddared automatiskt och obligatoriskt är medlem i den bysamfällighet som förvaltar byns kvartersstuga, garage, lekplats och grönytor. För att täcka kostnaderna för underhåll av kvartersstuga och garage, el i kvartersstuga, garage och på gångvägar mm betalar du en avgift till bysamfälligheten.

Vad många inte vet, eller har mycket diffusa begrepp om, är att alla 246 fastigheterna i området även är medlemmar i den övergripande samfällighets-föreningen, Uddared III (U-III), som bildades när tredje utbyggnadsetappen i Uddared var klar. Uddared III ska ta hand om sådana frågor som är gemensamma för byarna som t ex snöröjningen eller sådant som bokstavligen ligger mellan byarna som skötseln av gångvägar och grönytor mellan och utanför byarna.

Bysamfälligheterna har sitt årsmöte i februari-mars då man väljer styrelse för byn och fastställer en budget för det kommande året. I maj har Uddared III sitt årsmöte och där väljs på samma sätt en styrelse, bestående av en ordinarie medlem och en ersättare från var och en av de 14 byar som ingår i Uddared III. Dessa personer, ofta byns ordförande samt en ersättare, är utsedda av respektive by vid byns årsmöte eller vid det första styrelsemötet och styrelsevalet vid U-IIIs årsmöte är därigenom närmast en formalitet. Även på U-IIIs årsmöte beslutas om en budget som ska täcka de gemensamma kostnaderna. I dessa kostnader ingår att vi sätter av pengar för framtida underhåll, något som vi enligt lag är skyldiga att göra.
Av praktiska skäl ingår avgiften till U-III i den avgift som du betalar till din egen bysamfällighet.

Mer om ansvarsfördelningen mellan den enskilde fastighetsägaren, bysamfälligheten och Uddared III kan du läsa i skriften "Att bo i Uddared III"

Mer detaljerad information om det bakomliggande anläggningsbeslutet finner du här!
och de kompletta anläggninghandlngarna finns i slutet under "Protokoll & stadgar".


  U-IIIs årsmöte hålls i maj. Kallelse skickas ut till alla hushåll men uppslutningen brukar vara dålig, kanske beroende på att många inte vet att U-III inte består bara av de valda byrepresentanterna utan av oss alla. Byrepresentanterna är U-IIIs "regering" men vi alla är "riksdagen"!
Du är alltså hjärtligt välkommen till nästa årsmöte i maj 2020.
Kallelse med dagordnng, budget och ekonomisk redovisning kommer i brevlådan ca 2 veckor innan mötet.

Om du vill ta upp något av större vikt eller något som påverkar föreningens ekonomi bör du lämna en motion senast 31/3 så att ditt ärende kan komma med i kallelsen och ge andra möjlighet att sätta sig in i frågan före årsmötet.

Under några år i början av seklet, när det var ett antal större projekt på gång, skedde arbetet i U-IIIs styrelse i olika arbetsgrupper för att sprida arbetsuppgifterna på fler än ordförande, sekreterare och kassör. Vi hade då en arbetsgrupp som svarade för snöröjningen, en för upprustningen av asfaltytorna i och mellan byarna och en "övrig" grupp som bl a ansvarade för den gallring av skog på U-IIIs mark som började hösten 2003 och pågick under hela 2004.

Vår hemsida: www.uddared.se, som togs i drift i mitten av mars 2004,
sköts av styrelsens sekreterare.

Arbetet i styrelsen sker helt ideellt. Dock beslutade årsmötet 2004 att 6.000:- årligen avsätts till styrelsens förfogande för att man ska kunna belöna extraordinära insatser, som gjorts av styrelsemedlemmar eller andra, under året.

Några fakta om verksamheten:

- U-III omfattar 246 fastigheter fördelade på 14 byar
- Bugeterad omsättning 2019-2020: 375.000:-
- Tillgångar / Skulder & eget kapital per 190331: ca 1.780.000:-
- Medlemsavgift 2019-2020: 1.500:- per fastighet

Genomförda större aktiviteter:
- Lagning av div asfaltskador våren 2019
- Omasfaltering av samtliga byar klar under hösten 2004
- Skogsgallring under hösten 2003 - hösten 2004
- Byte av staket vid bollplanen mellan byarna S och U
   (hösten 2003)
- Installation av fiber i hela Uddared (418 fastigheter av 528
   samt 11 kvartersstugor) under hösten 2014,
   Installationen administrerades av Uddared Fiber ek. förening.
   www.uddaredfiber.se


Uddared III består av följande samfällighetsföreningar:
Enbäret P-byn Enbärsvägen 54-71
Enebacken Q-byn Enbärsvägen 34-53
Grönkullen R-byn Enbärsvägen 17-33
Enbärsvägen 1-16 S-byn Enbärsvägen 1-16
Nyponrosen T-byn Nyponvägen 2-18
Nyponet U-byn Nyponvägen 19-36
V-kubben V-byn Nyponvägen 37-51
Nyponhöjden X-byn Nyponvägen 52-66
Tranestäppen Y-byn Tranbärsvägen 24-46
Tranbärsvägen 74-94     Z-byn Tranbärsvägen 74-94
Grupp Å Å-byn Tranbärsvägen 7-23
Ekdungen Ä-byn Tranbärsvägen 47-64
Tranbäret Ö1-bynTranbärsvägen 95-112
Ö2 Ö2-bynTranbärsvägen 113-126